Generalforsamling afholdt i Panelstuen på Sæbygaard Slot

den 21. marts 2024. klokken 19:00.

Valg af dirigent:

forslag: Niels Jørgen Nørrevang – Valgt med applaus.

Formandens beretning af formand Peter Næser:

Informativ og inspirerende beretning, ledsaget af lysbilleder, som ligeledes blev godkendt og afsluttet med applaus fra de ca. 35 fremmødte medlemmer af foreningen.                

Regnskab ved Kasserer Kaj Eisenhardt:

Regnskabet, revideret af Revisor (Bilagskontrollant) Mads Sønderkær, fremlagt og gennemgået af Kaj Eisenhardt. Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål og kunne derfor godkendes uden indsigelser.

Regnskabet udviste pr. 31. december et netto overskud på dk. 4.872,48.

Indkomne forslag:

Her var kun kommet forslag fra bestyrelsen, om ændring af vedtægterne således: 

1.    Kun formanden og kassereren får dokumenter tilsendt fra Sparekassen Danmark.

2.    Bestyrelsen er på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

        Hvert år vælges 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne.

3.   Bestyrelsesmedlemmer er på valg  hvert 2. år.

4.   I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

5.   I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

6.   Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.

Forslaget kunne godkendes af Generalforsamlingen.

Valg til Bestyrelsen:

Peter Næser (Formand) genvalgt med applaus.

Jens Chr. Jørgensen modtog ikke genvalg.

Valg af suppleanter:

Jens Rytter modtager ikke genvalg.

I stedet blev valgt Meta Svennesen, som nu indgår som medlem af bestyrelsen.

Til nye suppleanter valgtes:

1. suppleant Hanne Simonsen 

2. suppleant Ingelisa Børresen.

Valg af bilagskontrollant (Revisor) :

Mads Sønderkær genvalgt.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen forslog uændret kontingent, som blev vedtaget.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, hvorefter bestyrelsen kunne træde sammen og konstituere sig.

Køb din Brøndums Snaps Klar i

menypng

Gl. Skagensvej 85

9900 Frederikshavn


Herregårdens Bjesk Laug vil anbefale Brøndums klar til fremstilling af kryddersnaps

.brondumsjpg                brndumsjpg