Bestyrelsen                                    logo8_2png

Formand
Peter Næser
Peder Skramsvej 31, 9900 Frederikshavn

Mobil 26583124
Mail. naeser@familie.tele.dk

Kasserer
Kaj Eisenhardt
Mobil 21738458
Mail. eisenhardt@live.dk

Sekretær
Erik K. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer
Niels Jørgen Nørrevang
Meta Svennesen

Suppleant
1. Hanne Simonsen

2. Ingelisa Børresen


Vedtægter for Herregårdenes Bjesk Laug. 

Bangsbo-Sæbygaard-Knivholt

Punkt 1
Foreningens navn er ”Herregårdenes Bjesk Laug” omfattende
Bangsbo-Sæbygaard-Knivholt.

Punkt 2
Foreningens formål er at udbrede kendskab til bjesk ved

1.   at finde urter og bær i naturen

2.   at fortælle om, hvordan de bruges (foredrag)

3.   andre emner der relaterer til urter, bær og brændevin.

Punkt 3
Foreningens medlemstal er ikke begrænset. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år adgangen.Regnskabsåret følger kalenderåret. Der forsøges afholdt mindst 4 arrangementer årligt. Medlemmerne opfordres til, at komme med forslag og til at deltage aktivt med indslag ved arrangementerne.

Punkt 4     
Ved årets første møde afholdes generalforsamling. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis den samlede bestyrelse,eller 2/3 af laugets medlemmer stille forslag herom. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ændringer af vedtægter, dog med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemskab.Dagsorden for generalforsamling:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Regnskab. Fremlægges og gennemgås af kassereren.

4.   Forslag indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

5.   Valg af bestyrelse.

6.   Valg af bilagskontrollant.

7.   Eventuelt.

Punkt 5

Kun formanden og kassereren får dokumenter m.m. tilsendt fra Sparekassen Danmark

Bestyrelsen er på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlem.

De to suppleanter, vælges hver år på generalforsamlingen, som kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Punkt 6
Blandt laugets medlemmer vælges 1 bilagskontrollant (revisor).

Punkt 7
Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere medlemmer af foreningen, hvis man finder, at disse modarbejder laugets formål, eller på anden måde skader laugets omdømme.

Punkt 8
Når og hvis lauget opløses tilfalder eventuelle værdier de 3” Venner foreninger” ved Bangsbo, Sæbygaard og Knivholt i lige dele.

Tilrettet efter vedtagelser på generalforsamlingen den 21. marts 2024.