Herregårdenes Bjesk Laug

Bestyrelsen                                    logo8_2png

Formand
Peter Næser
Peder Skramsvej 31, 9900 Frederikshavn

Mobil 26583124
Mail. naeser@familie.tele.dk

Kasserer
Kaj Eisenhardt
Mobil 21738458
Mail. eisenhardt@live.dk

Sekretær
Erik K. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer
Jens Chr. A. Jørgensen
Niels Jørgen Nørrevang

Suppleant
Jens Rytter
Meta SvennesenVedtægter for

Herregårdenes Bjesk Laug.

Bangsbo-Sæbygaard-Knivholt

 

Punkt 1       
Foreningens navn er ”Herregårdenes Bjesk Laug” omfattende

Bangsbo-Sæbygaard-Knivholt.

Punkt 2       
Foreningens formål er at udbrede kendskab til bjesk ved

  1. at finde urter og bær i naturen
  2. at fortælle om, hvordan de bruges (foredrag)
  3. andre emner der relaterer til urter, bær og brændevin.

Punkt 3       
Foreningens medlemstal er ikke begrænset.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år adgangen.Regnskabsåret følger kalenderåret. Der forsøges afholdt mindst 4 arrangementer årligt. Medlemmerne opfordres til, at komme med forslag og til at deltage aktivt med indslag ved arrangementerne.

Punkt 4     
Ved årets første møde afholdes generalforsamling.
Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis den samlede bestyrelse,eller 2/3 af laugets medlemmer stille forslag herom. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ændringer af vedtægter, dog med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemskab.

Dagsorden for generalforsamling:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab. Fremlægges og gennemgås af kassereren.
  4. Forslag indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af bilagskontrollant.
  7. Eventuelt.

Punkt 5      
Bestyrelsen er på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter som vælges på generalforsamlingen

I lige år vælges formanden og et bestyrelsesmedlem.                    
I ulige år vælges kasseren og to bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges to suppleanter og deltager i bestyrelsesmøderne.

Vennerne, fra henholdsvis Bangsbo, Sæbygård og Knivholt – får tilsendt referat af bestyrelsesmøderne samt folderen om aktiviteterne.

Punkt 6       
Blandt laugets medlemmer vælges 1 bilagskontrollant (revisor).

Punkt 7       
Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere medlemmer af foreningen,
hvis man finder, at disse modarbejder laugets formål, eller på anden måde skader laugets omdømme.

Punkt 8       
Når og hvis
lauget opløses tilfalder eventuelle værdier de 3” Venner foreninger” ved Bangsbo, Sæbygaard og Knivholt i lige dele. 

Tilrettet efter vedtagelser på generalforsamlingen den 20. marts 2014.